ZIHER

ZiHER Okręgu Mazowieckiego:


http://ziher.zhr.pl/mazowsze


Zakładanie kont w systemie ZiHER:

Dla jednostek rozliczających się w Okręgu Mazowieckim – mazowsze@zhr.pl. Dla jednostek rozliczających się w obwodach – kontakt z odpowiednim Obwodem (po jego wniosku do biura Okręgu, książka zostanie założona).


Warunki otwarcia konta ZiHER:

Aby jednostka mogła rozliczać się przez książkę elektroniczną ZiHER:

  • osoba odpowiedzialna za finanse musi odbyć i zaliczyć kurs finansów śródrocznych.
  • jednostka musi być spisana w systemie spisowym ZHR,
  • musi posiadać status drużyny związkowej,
  • należy dostarczyć do biura Okręgu, podpisany druk Zobowiązania Materialnego – śródrocznego.

Jeśli jednostka prowadzona jest przez osobę niepełnoletnią, wymagane jest, aby osobą odpowiedzialną za finanse jednostki był opiekun drużyny lub hufcowa/hufcowy.

Drużyny próbne, a także zastępy samodzielne nie posiadają książek finansowych w systemie ZiHeR (jest to jeden z przywilejów jednostek związkowych ZHR).