AZiZP – Wszystko co chcecie wiedzieć o AZ i ZP – FAQ

Czym różni się akcja zarobkowa od zbiórki publicznej?

AKCJA ZAROBKOWA polega na sprzedaży produktów (np. flag, ciast, zniczy, itp.) lub usług (np. wykonywanie określonej pracy, wypożyczenie sprzętu, itp.). W tym przypadku cena za produkt lub usługę jest ustalana przed sprzedażą i powinna być umieszczona w widocznym miejscu.

ZBIÓRKA PUBLICZNA (KWESTA) polega na zbieraniu dobrowolnych datków od darczyńców. W tym przypadku darczyńca nie otrzymuje od nas produktu ani usługi (wyjątkiem jest przypadek, gdy wpłacający otrzymuje symboliczne papierowe potwierdzenie darowizny w formie tzw. „cegiełki”). 

AKCJA ZAROBKOWA 

Jaka jednostka organizacyjna ZHR może zorganizować akcję zarobkową?

  • drużyna związkowa ZHR lub jednostka nadrzędna (szczep, hufiec, itd.):
  • posiadająca książkę finansową w systemie ZIHER rozliczoną za rok poprzedni,
  • mająca opłacone składki członkowskie ZHR (w uzasadnionych przypadkach Zarząd Okręgu ma prawo wydać pozwolenie na organizację akcji zarobkowej jednostce nie posiadającej opłacanych na bieżąco składek członkowskich)
 • drużyna próbna może wziąć udział w akcji zarobkowej organizowanej przez jednostkę związkową pod warunkiem wcześniejszego ustalenia podziału zarobionych środków.

Kto może być koordynatorem akcji zarobkowej i jakie są jego obowiązki?

 • koordynatorem akcji zarobkowej zawsze jest instruktorka / instruktor ZHR,
 • koordynator odpowiada za zgłoszenie, przeprowadzenie i rozliczenie akcji,
 • koordynator musi być obecny podczas całej akcji.

Co robimy przed rozpoczęciem akcji zarobkowej?

  • co najmniej 14 dni przed planowanym terminem akcji zgłaszamy ją do Biura Okręgu Mazowieckiego ZHR za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie Okręgu,
  • Na podstawie zgłoszenia, Zarząd Okręgu Mazowieckiego wydaje pisemną zgodę na przeprowadzenie akcji zarobkowej, podpisywaną przez członka Zarządu Okręgu. Kopia (skan) podpisanego dokumentu jest wysyłana mailem koordynatorowi akcji najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem akcji,
 • Informacja o przeprowadzanej akcji zarobkowej zostaje umieszczona na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego ZHR.

Jak przeprowadzamy akcję zarobkową?

Akcja zarobkowa może polegać na:

  • sprzedaży produktów (np. ciast, flag, zniczy, itp., przy czym zachęcamy do sprzedaży produktów wytworzonych przez członków jednostek organizacyjnych ZHR),
  • sprzedaży usług (np. pomocy w parkowaniu podczas akcji „parking”, itp.)
  • każdy uczestnik akcji powinien być umundurowany (wyjątkiem są sytuacje, gdy specyfika akcji zarobkowej wymaga innego ubioru),
  • koordynator akcji (instruktorka lub instruktor ZHR) musi być obecny podczas całej zbiórki,
 • koordynator akcji zarobkowej ma obowiązek posiadać przy sobie:
 • zgodę Zarządu Okręgu na przeprowadzanie akcji,
 • pozwolenie właściciela terenu na przeprowadzenie akcji.

Czy mogę zorganizować akcję typu „market”?

Nie. Mając na względzie względy wychowawcze, bezterminowo zawieszamy możliwość organizacji akcji typu „market”.

Co robimy po zakończeniu akcji zarobkowej?

  • trzyosobowa komisja (w tym koordynator) przelicza zarobione podczas akcji pieniądze, wypełniając stosowny protokół rozliczenia akcji zarobkowej (załącznik nr 1),
 • w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia, koordynator akcji dostarcza do Biura Okręgu protokół rozliczenia akcji zarobkowej wraz z oryginałem kwitu KP dokumentującego przekazanie środków uzyskanych podczas akcji jednostce organizacyjnej (lub jednostkom organizacyjnym) ZHR.

Załącznik:

 1. Protokół rozliczenia akcji zarobkowej

ZBIÓRKA PUBLICZNA 

Jaka jednostka organizacyjna ZHR może zorganizować zbiórkę publiczną?

  • drużyna związkowa ZHR lub jednostka nadrzędna (szczep, hufiec, itd.):
  • posiadająca książkę finansową w systemie ZIHER rozliczoną za rok poprzedni,
 • mająca opłacone składki członkowskie ZHR (w uzasadnionych przypadkach Zarząd Okręgu ma prawo wydać pozwolenie na organizację akcji zarobkowej jednostce nie posiadającej opłacanych na bieżąco składek członkowskich)

Kto może być koordynatorem zbiórki publicznej i jakie są jego obowiązki?

  • koordynatorem zbiórki publicznej zawsze jest instruktorka / instruktor ZHR,
  • koordynator odpowiada za zgłoszenie, przeprowadzenie i rozliczenie zbiórki,
 • koordynator musi być obecny podczas całej zbiórki.

Co robimy przed rozpoczęciem zbiórki publicznej?

  • co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zbiórki zgłaszamy ją do Biura Okręgu Mazowieckiego ZHR za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie Okręgu,
  • Na podstawie zgłoszenia, Zarząd Okręgu Mazowieckiego wydaje pisemną zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej, podpisywaną przez członka Zarządu Okręgu. Kopia (skan) podpisanego dokumentu jest wysyłana mailem koordynatorowi zbiórki najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem akcji,
  • Informacja o przeprowadzanej zbiórce publicznej zostaje umieszczona przez pracownika Biura na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego ZHR,
 • koordynator zbiórki sporządza:
  • listę osób kwestujących,
  • listę wydanych puszek kwestarskich.

Jak przeprowadzamy zbiórkę publiczną?

  • każdy uczestnik zbiórki powinien być umundurowany,
  • koordynator zbiórki (instruktorka lub instruktor ZHR) musi być obecny podczas całej zbiórki,
  • koordynator akcji zarobkowej ma obowiązek posiadać przy sobie zgodę Zarządu Okręgu na przeprowadzanie akcji,
  • osoby niepełnoletnie mogą kwestować samodzielnie, ale pod nadzorem i w obecności instruktorki/instruktora ZHR,
 • pieniądze zbieramy do zaplombowanych i oznakowanych, puszek kwestarskich. Na każdej puszce powinna znajdować się informacja o treści:

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa.
Zbiórka publiczna – decyzja nr ________, z dn. _______ r.,
wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

 • każdy uczestnik zbiórki musi mieć identyfikator zawierający następujące dane:

Imię i nazwisko osoby kwestującej
Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa.
Zbiórka publiczna – decyzja nr ________, z dn. _______ r.,
wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Czy podczas zbiórki publicznej możemy rozdawać produkty lub świadczyć usługi?

 • nie. Podczas zbiórki publicznej jedynym, co możemy wręczyć darczyńcy (jest to nieobowiązkowe) jest symboliczne papierowe potwierdzenie darowizny w formie tzw. „cegiełki”. Na tym dokumencie powinien zostać umieszczony jego kolejny numer oraz dane organizacji kwestującej (patrz powyżej).

Co robimy po zakończeniu zbiórki publicznej?

 • trzyosobowa komisja (w tym koordynator) przelicza zebrane pieniądze, sporządzając stosowny protokół (załącznik nr 1),
 • w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia, koordynator zbiórki dostarcza protokół do Biura Okręgu, wraz z oryginałem kwitu KP dokumentującego przekazanie środków uzyskanych podczas zbiórki jednostce organizacyjnej ZHR.

Czy mogę wziąć udział w zbiórce publicznej organizowanej przez jakąś inną organizację?

 • Możecie jako drużyna (umundurowana) wziąć z drużyną udział w zbiórce publicznej organizowanej przez parafię, stowarzyszenie kombatantów, itd., ale jedynie po uzyskaniu zgody Zarządu Okręgu. W tym celu napisz maila do Biura Okręgu.

Załączniki:

 1. Lista osób kwestujących
 2. Lista wydanych puszek kwestarskich
 3. Protokół przeliczenia środków uzyskanych podczas Zbiórki Publicznej