Ubezpieczenie – informacje

Okręg Mazowiecki ZHR ubezpiecza wszystkich członków od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

 

Polisa NNW

Polisa OC

Ubezpieczyciel: PZU

Ubezpieczyciel: PZU

Numer polisy: 1049496813

Numer polisy: 1048141507

Daty krańcowe: 1.04.2020 r. – 31.03.2021 r.

Daty krańcowe: 1.03.2020 r. – 28.02.2021 r.

Drużynowy/wychowawca

Zdarzenie ubezpieczeniowe należy zgłosić, na formularzu wstępnego zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego, przesyłając go na adres: mazowsze@zhr.pl.
Formularz powinien zostać wypełniony dokładnie z podaniem wszystkich ważnych informacji.

Rodzice/opiekunowie prawni

Rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają formularz zgłoszenia wypadku, załączając odpowiednie dokumenty (kopia pełnej dokumentacji lekarskiej, zaświadczenie o ukończeniu leczenia, oryginał rachunku lub faktury za zakup przedmiotów ortopedycznych, kopię dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego). Formularz wraz z załącznikami należy wysłać do ubezpieczyciela.