O Okręgu

Okręg Mazowiecki jest terenowym oddziałem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Łączy w sobie gromady zuchowe, drużyny harcerek i harcerzy, wędrowniczek i wędrowników, kręgi harcerstwa starszego z województw mazowieckiego i podlaskiego oraz z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie) i Łukowa (woj. lubelskie). Okręg Mazowiecki liczy około 4200 członków i 360 instruktorów wolontariuszy.

Zgodnie § 5 Statutu ZHR:

„Celem Związku jest: wychowanie człowieka metodą harcerską:
– w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego,
– do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego,
– upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich.”

Do zakresu działania Okręgu Mazowieckiego ZHR należy:

  • propagowanie idei harcerskiej,
  • nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych ZHR z Okręgu Mazowieckiego,
  • reprezentacja ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek organizacyjnych,
  • zarządzanie majątkiem Związku,
  • uzyskiwanie środków materialnych na rzecz Związku,
  • w razie możliwości wspieranie materialne jednostek Związku z danego okręgu.
  • wspieranie organizacyjne i merytoryczne bieżącej działalności jednostek Okręgu
  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży należących do jednostek Okręgu w czasie wakacji i ferii zimowych

Regulamin Okręgu