XVI Kadencja – Skład Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej

Zarząd Okręgu XVI kadencji - z wyboru

Wiceprzewodnicząca Zarządu - HR Żaneta Reszka

 • koordynacją pracy Zarządu Okręgu,
 • reprezentacją Okręgu przed władzami i instytucjami zewnętrznymi,
 • nadzorem pracy Biura Okręgu,
 • reprezentacją w Radzie Naczelnej, kontaktami z Naczelnictwem itp.
 • kontaktem z Komisją Rewizyjną Okręgu,
 • kontaktem z Obwodami i Szczepami,
 • kontaktem z Zespołem Prawnym,
 • bieżącymi zadaniami.

przewodniczaca.mazowsze@zhr.pl

Tylko po umówieniu spotkania

Skarbnik Zarządu - phm. Przemysław Lichnowski

 • nadzorem stanu finansowego Okręgu,
 • nadzorem pracy księgowości i kasy,
 • nadzorem nad sprawdzaniem dokumentacji śródrocznej i obozowej,
 • składkami oraz ubezpieczeniem Okręgu,
 • rozdzielaniem dotacji,
 • kontaktem z Komisją Rewizyjną Związku,
 • książkami finansowymi oraz kontami śródrocznymi,
 • bieżącymi zadaniami i innymi sprawami finansowymi.

skarbnik.mazowsze@zhr.pl

Wtorki – 18:00-20:00

Członek Zarządu - phm. Zuzanna Wojnarowska

 • przygotowaniem i nadzorem realizacji terminarza HAL
 • koordynacją prac nad zgłaszaniem i zatwierdzaniem obozów,
 • opieką nad obozami,
 • koordynacją wizytacji obozowych,
 • koordynacją szkoleń obozowych (kurs kwatermistrzowski, kierowników itd.),
 • kontaktami z Kuratorium Oświaty.

hal.haz.maz@zhr.pl

Czwartki – 18:00 – 20:00

Członek Zarządu - pwd. Jan Massé

 • przygotowaniem i nadzorem realizacji terminarza HAZ
 • koordynacją prac nad zgłaszaniem i zatwierdzaniem zimowisk,
 • opieką nad zimowiskami,
 • koordynacją wizytacji zimowisk,
 • koordynacją szkoleń zimowiskowych (kurs kwatermistrzowski, kierowników itd.),
 • kontaktami z Kuratorium Oświaty.

hal.haz.maz@zhr.pl

Czwartki – 18:30 – 20:00

Członek Zarządu - hm. Maciej Kamiński

 • wspieraniem pracy koordynatorów HAL/HAZ,
 • wdrażaniem nowego systemu kształcenia kwatermistrzowskiego,
 • działaniami związanymi z otoczeniem prawnym harcerstwa (działania lokalne oraz kontakt z Naczelnictwem ZHR),
 • konsultacją umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi,
 • innymi nietypowymi sprawami.

konus@zhr.pl

W czwartek lub w piątek po uprzednim umówieniu spotkania.

Komisja Rewizyjna XVI Kadencji

Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA 

 • hm. Jan Badowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okregu
 • hm. Alicja Rygier – Członek Komisji Rewizyjnej Okręgu

Korespondencję prosimy przekazywać na adres mailowy: rewizyjna.mazowsze@zhr.pl oraz kom.rew_maz@zhr.pl lub listownie: Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa z dopiskiem Komisja Rewizyjna Okręgu Mazowieckiego ZHR.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu