AZiZP – Instrukcja organizacji i rozliczenia

Instrukcja
w sprawie organizacji i rozliczania akcji zarobkowych

§ 1. Akcje zarobkowe

1.Akcję zarobkową może zorganizować drużyna związkowa ZHR lub jednostka nadrzędna (szczep, hufiec, chorągiew). Jednostka organizująca akcję musi posiadać książkę finansową rozliczoną za rok poprzedni oraz mieć opłacone na bieżąco składki członkowskie. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Okręgu ma prawo wydać pozwolenie na organizację akcji zarobkowej jednostce nie posiadającej opłacanych na bieżąco składek członkowskich.

2. Drużyna próbna może wziąć udział w akcji zarobkowej organizowanej przez inną drużynę związkową pod warunkiem wcześniejszego ustalenia podziału uzyskanych środków.

3. Koordynatorem akcji zarobkowej może być wyłącznie instruktorka/instruktor ZHR. Koordynator jest odpowiedzialny za zgłoszenie, przeprowadzenie i rozliczenie akcji zarobkowej.

4. W przypadku, gdy akcja zarobkowa trwa powyżej 8h, koordynator akcji zarobkowej przy jej zgłoszeniu może wyznaczyć swoich zastępców. Zastępca musi spełniać wymagania stawiane koordynatorowi akcji zarobkowej.

5. Akcję zarobkową należy zgłosić co najmniej na 14 dni przed jej planowanym terminem za pomocą internetowego formularza dostępnego na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego ZHR.

6. Zarząd Okręgu Mazowieckiego rozpatruje zgłoszenie i w przypadku braku zastrzeżeń wydaje zgodę na przeprowadzenie akcji. Zgoda jest przesyłana mailowo koordynatorowi akcji zarobkowej najpóźniej na tydzień przed jej planowanym terminem.

7. Akcja zarobkowa może polegać na:

  • sprzedaży produktów po ustalonej cenie (np. ciast, prac plastycznych, flag, zniczy). Szczególnie zachęcamy do sprzedaży produktów wytworzonych przez członków jednostki organizującej akcję zarobkową,
  • sprzedaży usług świadczonych bezpośrednio przez członków jednostki organizującej akcję zarobkową, po ustalonej cenie.

8. Ze względów wychowawczych, akcja polegająca na pakowaniu klientom zakupów w marketach (akcja typu „market”) zostaje zawieszona.

9. Podczas akcji zarobkowej każdy jej uczestnik musi być prawidłowo i schludnie umundurowany. Wyjątkiem są akcje zarobkowe, których specyfika wymaga innego ubioru.

10. Koordynator akcji zarobkowej lub jego zastępca musi być obecny przez cały czas jej trwania oraz jest zobowiązany posiadać przy sobie:

  • pisemny skan zgody na przeprowadzenie akcji zarobkowej wydanej przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZHR,
  • pisemne pozwolenie właściciela terenu na przeprowadzenie akcji zarobkowej.

12. Bezpośrednio po zakończeniu akcji zarobkowej minimum dwuosobowa, w skład której wchodzi koordynator akcji i co najmniej jedna inna osoba pełnoletnia, przelicza zgromadzone środki i wypełnia protokół rozliczenia akcji zarobkowej (załącznik nr 1).

13. W terminie do 7 dni od daty zakończenia akcji zarobkowej koordynator dostarcza do biura Okręgu Mazowieckiego ZHR protokół rozliczenia akcji zarobkowej wraz z oryginałem kwitu KP dokumentującym przekazanie środków uzyskanych podczas akcji jednostce/ jednostkom organizacyjnym ZHR. W uzasadnionych przypadkach koordynator może dostarczyć protokół w formie skanu przesłanego pod adres finanse.mazowsze@zhr.pl.

Załącznik:

  1. Protokół rozliczenia akcji zarobkowej.