Zaświadczenie o niekaralności z KRK HAZ 2020

UWAGA! Zaświadczenie o niekaralności będzie potrzebne już na etapie zgłaszania wypoczynku
do Kuratorium Oświaty, czyli najpóźniej 42 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy kierownik wypoczynku i
wszyscy wychowawcy są zobowiązani przedstawić organizatorowi wypoczynku (którym w
naszym przypadku jest Okręg Mazowiecki ZHR) informację z Krajowego Rejestru Karnego o
niekaralności. Jednocześnie będzie to dokument wymagany przy zatwierdzaniu.

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać:
– osobiście
– listownie
– przez Internet
Szczegóły opisano na stronie: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

W jaki sposób bezpłatnie otrzymać takie zaświadczenie?
Zgodnie z rozporządzeniami obowiązującymi od 2 stycznia 2016 roku, wychowawcy i kierownicy
wypoczynku dzieci i młodzieży będący wolontariuszami mogą bezpłatnie uzyskać zaświadczenie
o niekaralności.
Wszystkie punkty włącznie z 10 uzupełniamy na podstawie dokumentu tożsamości.
W punkcie 11 wpisujemy formułkę podaną poniżej i uzupełniamy o daty wyjazdu:
Konieczność przedstawienia informacji o niekaralności na potrzeby
uczestniczenia jako wolontariusz pełniący funkcję wychowawcy/kierownika
wypoczynku organizowanego w okresie od ………….. do ………….. przez
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Podstawą prawną do uzyskania
informacji jest art. 92p ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.). Podstawą prawną
do zwolnienia z opłaty sądowej od wniosku jest art. 24 ust. 1a ustawy z dnia
24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i
1544).
W punkcie 12 zaznaczamy – 1. Kartoteka Karna
W punkcie 13 nie wpisujemy nic
Potwierdzeniem pełnienia przez Was funkcji jest zaświadczenie, które musi zostać podpisane
przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZHR. W celu jego uzyskania piszcie na mazowsze@zhr.pl.

W razie pytań i wątpliwości, piszcie na mazowsze@zhr.pl.

Powiązane linki:
1. Formularz wniosku o wystawienie zaświadczenia
2. Opis wymogu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
3. Ustawa z dn. 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 538)

Artykuł 3. tej ustawy wprowadza wymóg przedstawienia organizatorowi wypoczynku
informacji o niekaralności.