Zaświadczenie o niekaralności z KRK

UWAGA! Zaświadczenie o niekaralności będzie potrzebne już na etapie zgłaszania wypoczynku do Kuratorium Oświaty.

Informujemy, że zgodnie ze zmianą ustawy z dn. 25 kwietnia 2014 (dokładne informacje na: http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1047-informacja-dla-organizatorow-wypoczynku) każdy kierownik i wszyscy wychowawcy są zobowiązani przedstawić organizatorowi wypoczynku, którym jest Okręg Mazowiecki ZHR, informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Jednocześnie będzie to dokument wymagany przy zatwierdzaniu.

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać:

  • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
  • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju (dla Warszawy podane poniżej).
  • w wyznaczonych Sądach Okręgowych i Rejonowych
  • Lista punktów informacyjnych KRK (pdf)

Wniosek o zaświadczenie można złożyć także za pomocą systemu teleinformatycznego – więcej informacji na stronie Krajowego Rejestru Karnego: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/ 

W jaki sposób bezpłatnie otrzymać takie zaświadczenie?

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami obowiązującymi od 2 stycznia 2016 roku wychowawcy i kierownicy wypoczynku dzieci i młodzieży będący wolontariuszami mogą bezpłatnie uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

Wszystkie punkty włącznie z 10 uzupełniamy na podstawie dokumentu tożsamości.

W punkcie 11 wpisujemy formułkę podaną poniżej i uzupełniamy o daty wyjazdu:

Konieczność przedstawienia informacji o niekaralności na potrzeby uczestniczenia jako wolontariusz pełniący funkcję wychowawcy/kierownika placówki wypoczynku organizowanej w okresie od ………….. do ………….. przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Podstawą prawną do uzyskania informacji jest art. 92p ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), Podstawą prawną do zwolnienia z opłaty sądowej od wniosku jest art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i 1544).

W punkcie 12 zaznaczamy – 1. Kartoteka Karna

W punkcie 13 nie wpisujemy nic

Potwierdzeniem pełnienia przez Was funkcji jest zaświadczenie, które musi zostać podpisane przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZHR. W celu jego uzyskania piszcie na mazowsze@zhr.pl

W razie pytań i wątpliwości, piszcie na mazowsze@zhr.pl .

    1. Formularz wniosku o wystawienie zaświadczenia
  1. Tekst Ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  Dz.U. 2014 poz. 538