Wypadki – procedura postępowania

Co trzeba zrobić po wypadku?
 
  1. Skontaktować się z Biurem Okręgu (poprzez e-mail mazowsze@zhr.pl lub telefonicznie). Jeśli miał miejsce poważny wypadek i nastąpił on poza godzinami pracy Biura Okręgu, należy niezwłocznie poinformować koordynatora HAL/HAZ lub przewodniczącą Zarządu Okręgu.
  2. Sporządzić protokoły powypadkowe w trzech oryginałach. Konieczne informacje w punkcie czwartym art. 92l ustawy o sys. oświaty.
  3. Poinformować e-mailowo Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie (kuratorium@kuratorium.waw.pl) oraz Kuratorium właściwe ze względu na miejsce wypoczynku. W tytule: Dot. wypoczynku XXXX/MAZ/L-2020. W treści: Realizując wymóg zapisany w art. 92l ustawy o systemie oświaty informuję, że podczas wypoczynku o numerze XXXX/MAZ/L-2020 miało miejsce zdarzenie z udziałem uczestnika wypoczynku. Wymienić informacje zawarte w Okręgowym formularzu zgłoszenia wypadku. Treść można wcześniej przesłać do Biura Okręgu w celu konsultacji.
  4. Jeden oryginał protokołu powypadkowego wpiąć do dokumentacji, drugi przekazać rodzicom dziecka, trzeci przesłać (pocztą lub elektronicznie) Kuratorium Oświaty właściwemu ze względu na miejsce wypoczynku.

Jeżeli rodzic poszkodowanego/poszkodowany chce zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela to powinien:

  1. Wypełnić druk zgłoszenia szkody.
  2. Przesłać skan druku oraz dokumentacji medycznej na adres mazowsze@zhr.pl
  3. Czekać na kontakt od ubezpieczyciela, skontaktuje się on z osobą poszkodowaną bądź jego opiekunem prawnym.