Konkursy dotacyjne w Warszawie

Hej!

Miasto ogłosiło konkursy dotacyjne, które dotyczą przynajmniej częściowo naszej działalności – zainteresowanych wzięciem udziału w programie zapraszamy do kontaktu: mazowsze@zhr.pl.

Poniżej wyciąg informacji o konkursach.

„Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo”

Cel zadania:Celem zadania jest wspieranie w rozwoju wszystkich młodych mieszkańców Warszawy, podniesienie ich umiejętności i kompetencji, stworzenie lepszych warunków nauki, w tym dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie współpracy z partnerami wspierającymi młodych ludzi w przygotowaniu do funkcjonowania 
we współczesnym świecie.

Odbiorcy:

Adresatami zadania są dzieci i młodzież (od ukończenia 3. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej) mieszkająca lub ucząca się na terenie m.st. Warszawy.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dofinansowanie działań wspierających warszawskich nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjno–wychowawczych 
i działań włączających w ten proces rodziców/opiekunów oraz aktywizujących nauczycieli 
do podnoszenia kompetencji radzenia sobie ze zmianami wprowadzonymi przez reformę oświaty.

Informacje dotyczące zadania:

1.      Projekty powinny być realizowane przede wszystkim poprzez aktywizujące, praktyczne 
i problemowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Projekty powinny uwzględniać takie formy zajęć jak: warsztaty, ćwiczenia laboratoryjne, badania, seminaria, wykłady, itp. Przy ocenie oferty pod uwagę będą brane kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia oraz doświadczenie oferenta w realizacji programów edukacyjno – wychowawczych.

2.      Metody realizacji projektu powinny być adekwatne do wieku rozwojowego odbiorców, diagnozy ich uzdolnień oraz potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.

3.      Czas realizacji zadania nie może być krótszy niż 3 miesiące.

4.      Oferty – w miarę możliwości – powinny uwzględniać udział różnych grup wiekowych 
i społecznych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy projektów/programów nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania.

5.      Istotne jest także wykorzystanie w kształceniu młodych warszawiaków nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz otwartych zasobów edukacyjnych. 

Zadanie obejmuje m.in.:

1.      programy edukacyjne rozwijające zainteresowania naukowe i kompetencje poznawcze, 
w tym m.in.:

a)      rozbudzające i wspierające zainteresowania naukowe,

b)      popularyzujące nauki ścisłe i przyrodnicze wśród dzieci i młodzieży,

c)      o charakterze interdyscyplinarnym, łączące różne zagadnienia i  przedmioty,

d)      wykorzystujące zewnętrzne pracownie, laboratoria i sprzęt oraz zasoby dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych,

e)      ukazujące możliwości prowadzenia doświadczeń i eksperymentów bez specjalistycznego sprzętu,

f)       rozwijające myślenie krytyczne przy rozpatrywaniu problemów oraz logiczne metody rozumowania i dociekania, a także aktywność badawczą,

g)      projekty kształtujące umiejętność programowania oraz posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;

2.      programy niwelujące nierówności edukacyjne, w tym m.in.:

a)      zwiększające szanse edukacyjne młodych warszawiaków,

b)      kompensujące deficyty rodzinnego i środowiskowego wychowania,

c)      przybliżające model otwartej edukacji oraz otwarte zasoby edukacyjne,

d)      przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu,

e)      wspierające uczniów, w związku z wprowadzoną reformą oświatową;

3.      programy z zakresu edukacji historycznej i humanistycznej, w tym m.in.:

a)      projekty związane z rocznicami: 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, 30. rocznicą wydarzeń historycznych 1989 roku, 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 oraz 100. rocznicą urodzin Marka Edelmana, a także nawiązujące do innych rocznic wydarzeń i osób związanych 
z Warszawą,

b)      projekty poświęcone promocji historii kultury materialnej, życia codziennego, historii przemian społecznych,

c)      projekty rozwijające umiejętność krytycznego myślenia, pokazywania historii jako nauki dynamicznej, uwzględniającej różne punkty widzenia, pokazujące różnorodność grup, które współtworzyły historię,

d)      projekty rozwijające czytelnictwo odpowiadające na zainteresowania, potrzeby 
i możliwości percepcyjne młodych odbiorców;

4.      programy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym m.in.:

a)      kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego,

b)      kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,

c)      reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych,

d)      przeciwdziałanie cyberprzemocy,

e)      promowanie zachowań prozdrowotnych,bezpiecznego zachowania nad wodą i na wodzie. 

Termin realizacji zadania: 16 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2020 r. Miejsce realizacji zadania: Warszawa, w uzasadnionych wypadkach elementy programu mogą być realizowane poza Warszawą. 

„Młodzi Warszawiacy zmieniają swoje miasto”

Cele zadania:

Celem zadania jest wsparcie młodych warszawiaków w podejmowaniu działań na rzecz swojego miasta. Istotne dla zadania jest rozwijanie kompetencji w zakresie funkcjonowania warszawskiego samorządu, historii miasta, dzielnicy, osiedla, funkcjonowania środowiska przyrodniczego, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w kształtowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej, wzmacnianie poczucia podmiotowości i sprawczości młodych mieszkańców Warszawy.

Odbiorcy:

Adresatami zadania są dzieci i młodzież (od ukończenia 3. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej) mieszkająca lub ucząca się na terenie m.st. Warszawy.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dofinansowanie działań wspierających warszawskich nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjno–wychowawczych 
i działań włączających w ten proces rodziców/opiekunów oraz aktywizujących nauczycieli do podnoszenia kompetencji radzenia sobie ze zmianami wprowadzonymi przez reformę oświaty.

Informacje dotyczące zadania:

1.      Projekty powinny być realizowane poprzez aktywizujące praktyczne i problemowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą adekwatnymi do wieku rozwojowego odbiorców prowadzonymi przez osoby posiadające doświadczenie i stosowne kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

2.      Czas realizacji zadania nie może być krótszy niż 3 miesiące.

3.      Oferty – w miarę możliwości – powinny uwzględniać udział różnych grup wiekowych
i społecznych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy projektów/programów nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania.

Zadanie obejmuje działania m.in. z zakresu:

1.      wsparcia edukacyjno – wychowawczego, w tym m.in.:

a.       ukierunkowane na podmiotowe traktowanie uczniów, promujące podejście wychowawcze w duchu korczakowskim, oparte na zaufaniu, partnerstwie, szacunku i dialogu;

b.      obejmujące programy wzmacniające poczucie sprawczości oraz prawidłowe relacje i współpracę w grupie rówieśniczej,

c.       projekty mediacyjne związane z rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych,

d.      przeciwdziałania wszelkim formom i przejawom przemocy oraz agresji, w tym mowie nienawiści,

e.       wzmacniające poczucie bezpieczeństwa,

f.        kształtujące umiejętność wyboru ścieżki kształcenia zwiększającej szanse na rynku pracy;

2.      edukacji obywatelskiej i samorządowej, w tym m.in.:

a.       projekty nawiązujące do 100 – lecia warszawskiej samorządności,

b.      projekty rozwijające postawy otwartości, poszanowania demokracji, akceptacji 
i empatii wobec innych oraz służące integracji i włączeniu społecznemu,

c.       projekty edukacji demokratycznej promujące prawa ucznia i człowieka,

d.      projekty budujące przestrzeń dialogu,

e.       projekty wzmacniające samorządność uczniowską w szkole;

3.      edukacji varsavianistycznej, w tym m.in.:

a.       projekty uwzględniające tradycję miasta,

b.      projekty włączające młodzież w społeczną ochronę dziedzictwa kulturowego 
i zabytków Warszawy, w tym działania związane z obchodami 40 – lecia obecności Warszawy na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO (rok 2020),

c.       związane z rozwojem Warszawy, w tym włączające młodych ludzi w kreowanie wizerunku miasta i przestrzeni publicznej,

d.      włączające młodzież w kształtowanie przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się 
i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych;

4.      edukacji ekologicznej i wiślanej, w tym m.in.:

a.       związane z kwestiami czystości powietrza, gospodarowania odpadami,

b.      związane z Wisłą i jej doliną,

c.       związane z ochroną terenów zielonych i lasów,

5.      edukacji europejskiej, w tym m.in.:

a.       projekty kształtujące postawę współprzynależności do wspólnoty europejskiej, promujące wartości europejskie oraz demokratyczne mechanizmy sprawowania władzy, wyjaśniające znaczenie procesu integracji europejskiej dla naszego kraju 
i miasta;

6.      edukacji kulturalnej, w tym m.in.:

a.       projekty ukierunkowane na budowanie trwałej oferty edukacji kulturalnej opartej na współpracy organizacji pozarządowej, szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego/ogniska artystycznego/instytucji kultury, wpisującej się 
w Warszawski Program Edukacji Kulturalnej,

b.      mające na celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,

c.       związane z edukacją wielokulturową, kształtowaniem zrozumienia 
i poszanowania dla innych kultur, narodowości, religii.

Termin realizacji zadania: 16 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2020 r.Termin realizacji zadania: 16 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2020 r.
Miejsce realizacji zadania: Warszawa, w uzasadnionych wypadkach elementy programu mogą być realizowane poza Warszawą.