Biwaki w czasie ferii świątecznych (Bożonarodzeniowych), zimowych

Biwaki w czasie ferii świątecznych (Bożonarodzeniowych), zimowych i wakacji podlegają zgłoszeniu w formularzu zgłoszenia HAZ 2017. Biwaki takie muszą zostać zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Warszawie. W tym celu należy zgłosić się do Biura Okręgu (mazowsze@zhr.pl) po dalsze instrukcje.
Zgłoszenie do Okręgu musi zostać dokonane do dnia 30 listopada po przez FORMULARZ (formularz znajdziecie także na końcu tej strony), a do Kuratorium Oświaty najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem.

Biwaki w czasie ferii zimowych i wakacji zgodnie z przepisami państwowymi powinny spełniać następujące warunki:

 1. Biwak nie może trwać dłużej niż 5 dni.
 2. Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, należy je zgłaszać tak jak obozy i kolonie do Kuratorium Oświaty, prowadzić go może osoba z uprawnieniami kierownika, a na miejscu muszą musi znajdować się odpowiednia liczba wychowawców, podczas biwaków musi być prowadzona odpowiednia dokumentacja.
 3. Komendant musi posiadać uprawnienia kierownika wypoczynku.
 4. Na wyjeździe muszą być wychowawcy – instruktorzy ZHR lub osoby z ukończonym kursem wychowawców (z czego należy pamiętać, że komendant/kierownik nie może być jednocześnie wychowawcą).
 5. Na jednego wychowawcę może przypadać 20 uczestników lub 15 gdy uczestnicy są poniżej 10 roku życia.
 6. Kadra musi posiadać książeczki pracownicze lub zaświadczenia lekarskie.
 7. Kadra wychowawcza musi posiadać zaświadczenia o niekaralności.
 8. Uczestnicy muszą wypełnić karty kwalifikacyjne (karty uczestników).
 9. Podczas wyjazdu musi być prowadzony dziennik zajęć.
 10. Wyjazd musi zostać zgłoszony, a także zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.
 11. Zatwierdzony plan pracy przez hufcowego – zgodnie z regulaminem ZHR (może tu podlinkować instrukcje organizacji biwaków i obozów??)
 12. Opłacone składki drużyn jadących na biwak (w przypadku biwaku podczas ferii Bożonarodzeniowych składki do końca roku 2016, a w przypadku ferii zimowych do I kw. 2017 roku).

Wpłaty oraz wydatki związane z biwakiem rozliczane są w książce śródrocznej drużyny.

Zatwierdzanie biwaków

Informujemy, że podczas ferii zimowych podtrzymujemy możliwość internetowego zatwierdzania biwaków (dla chętnych). Komendanci, którzy zainteresowani są internetowym zatwierdzaniem biwaków podczas HAZ 2017 powinni:

 1. Powiadomić mailowo, najpóźniej na 3 tygodnie przed wyjazdem phm. Maję Odolińską o chęci internetowego zatwierdzania biwaku (maja.odolinska@zhr.pl)
 2. Najpóźniej 7 dni przed wyjazdem w jednym mailu (Temat maila: zatwierdzenie biwaku, imię i nazwisko komendanta) należy wysłać Mai Odolińskiej następujące dokumenty:
  1. listę uczestników
  2. listę kadry
  3. listę odpłatności
  4. ewentualnie zestawienie wpłat przy zbieraniu wpłat gotówką
  5. preliminarz biwaku
  6. numer wpisu do bazy wypoczynku Kuratorium Oświaty
  7. skany uprawnień kadry wychowawczej, które zostały wystawione poza Okręgiem Mazowieckim
  8. zaświadczenie o niekaralności (KRK) kierownika i wychowawców
  9. dane kontaktowe do komendanta podczas biwaku, dokładne miejsce biwaku lub jego trasę
  10. potwierdzenie opłacenia składek do I kwartału 2017 włącznie