XVI Zjazd Okręgu Mazowieckiego ZHR – Harmonogram i Porządek Obrad

Harmonogram:

HARMONOGRAM
XVI ZJAZDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO ZHR

Dzień I

Warszawa, 10 marca 2018 r.

 • 9:00 – Rozpoczęcie Zjazdu.
 • 9:15 – Sprawozdanie ustępującego zarządu, dyskusja, głosowanie nad udzieleniem absolutorium itp.
 • 11:15 – Prezentacja kandydatów i wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • 12:15 – Dyskusja nad strategią działania Okręgu w obszarach takich jak: odpowiedzialność komendanta vs koszty pośrednie, strategia pozyskiwania dotacji, przestrzeń dla harcerzy – Wędromek, wysokość składki członkowskiej itp.
 • 12:45 – Wznowienie obrad: ogłoszenie wyników głosowania, inne uchwały i wnioski Zjazdu.
 • 13:15 – Obiad.
 • 14:00 – Okręgowa Konferencja Wyborcza (wybory delegatek i delegatów na zjazd).
 • ok. 19:30 – Zakończenie I dnia Zjazdu Okręgu.

Dzień II

Warszawa, 11 marca 2018 r.

 • 9:00 Rozpoczęcie II dnia Zjazdu.
 • Zbiórki Ogólne Instruktorek i Instruktorów (wybory komendantów chorągwi, KI itp).
 • ok. 15:00 Zakończenie Zjazdu Okręgu.

Proponowany porządek obrad:

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
XVI ZJAZDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO ZHR

Dzień I

Warszawa, 10 marca 2018 r.

 1. Rozpoczęcie Zjazdu – Hymn Harcerski, modlitwa oraz wprowadzenie sztandarów
  Mazowieckiej Chorągwi Harcerek i Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, przywitanie
  zebranych przez Zarząd Okręgu.
 2. Wybór:
  1. Prezydium Zjazdu,
  2. Komisji Skrutacyjnej,
  3. Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Zjazdu.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Okręgu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
  Okręgu.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Okręgu.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 11. Ustalenie liczby członków Zarządu Okręgu z wyboru.
 12. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Okręgu oraz Komisji Rewizyjnej Okręgu.
 13. Prezentacja kandydatur.
 14. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu Okręgu.
 15. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej Okręgu.
 16. Przerwa w obradach – dyskusja nad strategią działania Okręgu w obszarach takich jak:
  odpowiedzialność komendanta vs koszty pośrednie; strategia pozyskiwania dotacji;
  przestrzeń dla hacerzy – Wędromek, wysokość składek cżłonkowskich itp.
 17. Wznowienie obrad: ogłoszenie wyników głosowania.
 18. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i uchwał.
 19. Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami i uchwałami.
 20. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i uchwałami.
 21. Przerwa w obradach – czas na wybory delegatek i delegatów na Zjazd ZHR – Okręgowa Konferencja Wyborcza – podział na poszczególne Chorągwie.
 22. Zakończenie I dnia Zjazdu Okręgu – wyprowadzenie sztandarów Mazowieckiej Chorągwi Harcerek i Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy.

Dzień II

Warszawa, 11 marca 2018 r.

 1. Rozpoczęcie II dnia Zjazdu.
 2. Zbiórki ogólne instruktorek i instruktorów w poszczególnych chorągwiach.
 3. Zakończenie Zjazdu Okręgu.