Opis składki programowej

  1. Przelewy na rachunek bankowy dokonywane przez rodziców lub inne osoby

Opis wpłaty dokonany przez osobę wpłacającą zawiera zapis o tym, że jest to składka programowa oraz cel wpłaty.

Przykładowy tytuł przelewu wygląda więc następująco:

„Składka programowa – Adam Abacki – zimowisko 2018”.

 Jeżeli opis nie zawiera słów składka programowa, osoba wpłacająca pisze oświadczenie o treści:

„Oświadczam, iż w tytule przelewu bankowego z dnia  XX.XX.XXXX na kwotę XXX zł tytułem uczestnictwa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx w  obozie/kolonii dokonałem omyłkowo błędnego opisu przelewu. Wpłacone pieniądze przeznaczone są na składkę programową na uczestnictwo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxw obozie/kolonii.”

 

  1. Przelewy z zakładów pracy (np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)

Opis wpłaty zawiera zapis o tym, że jest to składka programowa oraz cel wpłaty. Przelewy te powinny być opisane w tytule tak, jak przelewy bankowe rodziców, np.:

„Składka programowa – Adam Abacki – kolonia 2018″.

Jeżeli przelew nie będzie zawierał takiego opisu, kwatermistrz opisuje przelew (na załączonej do wyciągu kartce) w następujący sposób:

„Wpłata z ZFŚS – składka programowa na uczestnictwo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx w zimowisku”

 

  1. Wpłata składki programowej przez uczestników w gotówce

Wpłatę składki programowej w gotówce potwierdzamy wypisując kwit KP. Opis wpłaty zawiera zapis o tym, że jest to składka programowa oraz cel wpłaty.

Przykładowy opis wpłaty powinien wyglądać następująco:

„Składka programowa za zimowisko 2018 – Adam Abacki”