Nabór wniosków do XII edycji programu „Polsko–Ukraińska wymiana młodzieży” na rok 2017

NABÓR WNIOSKÓW DO XII EDYCJI PROGRAMU „POLSKO – UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY” NA ROK 2017

PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

1.Zadania realizowane w Polsce, stwarzające grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość spotkania się i wzajemnego poznania swych kultur, planowane wspólnie przez obu partnerów ustalających tematykę zadania zgodną z zainteresowaniami uczestników wymiany. Preferowane są zadania artystyczne: muzyczne, teatralne, z zakresu sztuk wizualnych, tańca, filmu, fotografii realizowane poprzez wspólne warsztaty, a także działania grup teatralnych, orkiestr, chórów i zespołów muzycznych.

2.Szczegółowy program zadań samodzielnie kształtują polscy partnerzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących obowiązkowych komponentów:

 1. „Historia lokalna”. Młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości,
 2. „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie Polski,
 3. „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie, poznają podstawy języka sąsiada.

3.Realizacja komponentów obowiązkowych musi uwzględniać aktywny udział młodzieży uczestniczącej w zadaniu.

WYMAGANIA FORMALNE I FINANSOWE DLA ZADAŃ

 1. Realizacja zadań odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku.
 1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania jest posiadanie ukraińskiego partnera.
 1. Partnerzy powinni uzgodnić cele przedsięwzięcia, krąg uczestników, zasady finansowania oraz wspólny program.
 1. Partner polski zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia dla wszystkich polskich uczestników zadania.
 1. Partner ukraiński zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia dla wszystkich ukraińskich uczestników zadania.
 1. Uczestnicy wymiany to młodzież w nieprzekraczalnym przedziale wiekowym 12 – 18 lat.
 1. W grupie ukraińskiej preferowany jest udział młodzieży ze wschodniej i centralnej Ukrainy.
 1. Skład obu grup powinien być podobny pod względem wieku uczestników czy wielkości miejscowości, z których pochodzą.
 1. Niezbędne jest zachowanie równowagi proporcji uczestników zadania (zbliżona liczba młodzieży polskiej i ukraińskiej).
 1. Liczba uczestników strony przyjmującej nie może być mniejsza niż liczba uczestników strony zaproszonej.
 1. Na każdą dziesiątkę uczestników przypada 1 opiekun.
 1. W każdym zadaniu uczestniczy tłumacz.
 1. Preferowane jest zakwaterowanie ukraińskich uczestników u polskich rodzin, jeśli charakter zadania na to pozwala.
 1. Program zadania może liczyć nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 21 dni.
 1. Do programu zadania nie wlicza się dni podróży.
 1. Harmonogram każdego dnia zadania musi zawierać opis kolejnych punktów merytorycznych programu.
 1. Realizacja zadania odbywa się w terminie od 14 czerwca do 30 listopada 2017 r.
 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania wkładu własnego na realizację zadania we wniosku.
 1. Wkład własny wynosi minimum 10% całkowitego kosztu zadania. Do wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych i zakup środków trwałych2 (w tym: wyposażenia i urządzeń technicznych).

Do Naczelnictwa materiał do wniosków proszę o przesłanie do 30 marca.

Pełna informacja:

http://www.nck.pl/polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy/318628-nabor-wnioskow-do-xii-edycji-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-na-rok-2017/

Pozdrawiam serdecznie

Wojciech Stanek

Wydział Finansowy ZHR – Dotacje

tel. 022-629 12 39

dotacje@zhr.pl