HAL – ZM komendanta i kwatermistrza

Zobowiązania majątkowe (ZM) komendanta i kwatermistrza (NOWY WZÓR) – Zobowiązania przyjmuje pełnomocnik HAL w obwodzie lub członek Zarządu Okręgu. Nowy wzór druku można znaleźć na stronie Okręgu w zakładce plikownia.

[ZM – jest sporządzane w dwóch egzemplarzach – jeden z oryginałów zostaje w Okręgu]

Zobowiązanie jest dokumentem poświadczającym przyjęcie przez komendanta i kwatermistrza odpowiedzialności majątkowej za powierzone im przez Okręg (prawnego organizatora) wpłaty rodziców i inne środki przekazane na rzecz zimowiska oraz obowiązku prawidłowego rozliczenia wydatków. Nowy wzór ma formę umowy wolontariackiej, co jest korzystne w kontekście wymagań ubezpieczyciela i donatorów.