HAL – zaśw lek kadry wychowawczej

Zaświadczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (ew. książeczki pracownicze) kadry wychowawczej o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy których istnieje ryzyko zakażenia przez kontakt.

Orzeczenie takie może być wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (ale nie każdy z nich jest do tego przekonany). W niektórych przypadkach lekarz może np. skierować na dodatkowe badanie RTG klatki piersiowej w celu wykluczenia gruźlicy lub odmówić podpisania dokumentu.

Przygotowaliśmy wzór orzeczenia, który powinien minimalizować ten problem (do pobrania na stronie).
Obowiązek ten wynika, podobnie jak w punkcie 4.1., z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (art. 6, ust. 1, pkt 5). Różnica między 4.1. i 4.2. polega na tym, że inna jest droga potencjalnego przeniesienia choroby zakaźnej, w przypadku 4.2. nie jest więc potrzebne wykonywanie laboratoryjnego „badania na nosicielstwo”. Potwierdza to GIS w odpowiedzi na zapytanie MEN. Przed zatwierdzeniami zatrudnimy w Okręgu lekarza, u którego będzie można poddać się badaniu, podobnie jak w roku ubiegłym.