HAL – zaśw lek kadry wychowawczej

Zaświadczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych6 (ew. książeczki pracownicze) kadry mającej styczność z żywnością7o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których możliwe jest przenoszenie chorób przez zakażenie żywności (np. kucharz, kwatermistrz, komendant, zaopatrzeniowiec itp).

W przypadku zimowisk odbywających się w ośrodkach wypoczynku zapewniających wyżywienie, przynajmniej jedna osoba z komendy zimowiska musi posiadać takie zaświadczenie.

Orzeczenie takie może być wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale do jego uzyskania jest niezbędne wykonanie badań na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Shigella i Salmonella, które przeprowadzają, z wymazu kału, uprawnione laboratoria. Wyniki tego badania załącza się do orzeczenia. Zaświadczenie może, ale nie musi, być wystawione na wzorze przygotowanym przez Okręg (do pobrania na stronie).

[skan lub zdjęcie umieszczone w ESZ];

Obowiązek ten wynika z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 59), oraz z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (art. 6, ust. 1, pkt 5); doprecyzowany jest też w instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego (par. 6).


Przypisy:

6. W ogólności jest to zaświadczenie, które powinien uzyskać każdy, kto wykonuje prace, przy których istnieje ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej (wynika to z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych – art. 6, ust. 1, pkt 5). Wykaz takich prac i szczegóły: np. jaki typ badań należy odbyć w celu uzyskania zaświadczenia miały być ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia – minęło 10 lat a rozporządzenie wciąż się nie ukazało. Główny Inspektor Sanitarny (organ centralny „Sanepidu”) uważa, że w naszym wypadku powinniśmy przedstawiać zaświadczenia dwóch typów: jedne dla osób mających styczność z żywnością, inne dla wszystkich wychowawców – opisano to punkcie d’ i d’’.

7. Kierując się wytycznymi GIS zalecamy, aby w przypadku obozów stałych był to co najmniej komendant, kucharz i zaopatrzeniowiec. W przypadku obozów wędrownych przynajmniej komendant. W uzasadnionych przypadkach zaświadczenie powinny posiadać inne osoby, przy czym zawsze na obozie powinna być conajmniej jedna osoba ze stosownym zaświadczeniem.