HAL – uprawnienia komendanta

Potwierdzenie uprawnień komendanta9 zimowiska – w formie zaświadczenia o posiadaniu stopnia instruktorskiego hm. lub phm. Komendanci w stopniu pwd. w celu potwierdzenia uprawnień muszą przedstawić dwa zaświadczenia: o ukończeniu kursu kierowników10 oraz o trzyletnim stażu wychowawczym11. Jeżeli zaświadczenie nie zostało wystawione po wypełnieniu danych w ESZ, należy skontaktować się z biurem Okręgu: mazowsze@zhr.pl.

[skan lub zdjęcie umieszczone w ESZ];

Wymaganie to jest sformułowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92p), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”.


Przypisy:

9. Komendant zimowiska jest w rozumieniu przepisów prawa „kierownikiem wypoczynku” i musi spełniać wymagania określone w art. 92p ustawy o systemie oświaty.

10. Kurs kierowników jest organizowany, za zgodą Kuratorium Oświaty, przez różne podmioty, także komercyjne. Również Okręg Mazowiecki organizuje kurs kierowników (zazwyczaj dwa razy do roku) – tylko dla instruktorów.