HAL – umowy wolontariackie

Umowy wolontariackie z kadrą pomocniczą zimowiska – umowy z osobami pełniącymi woluntarystycznie różne funkcje na zimowisku powinny być sporządzone w formie pisemnej. Pozwala to między innymi na objęcie ich ubezpieczeniem ZHR. Ponadto w niektórych wypadkach zasadne będzie podpisanie zakresu obowiązków. Stosowne wzory znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce plikownia.

[skan lub zdjęcie umieszczone w ESZ];

Jakkolwiek w rozumieniu art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umowy takie w przypadku większości zimowisk mogły by być zawierane ustnie, ze względu na przepisy ubezpieczeniowe zalecamy spisanie odpowiedniej umowy w każdym wypadku.