HAL – umowy wolontariackie

Umowy wolontariackie z kadrą obozu (jeśli były zawierane) – umowy wolontariackie muszą być podpisane z osobami pełniącymi różne funkcje na obozie (kadra wychowawcza i pomocnicza), jeżeli osoby te nie są instruktorami ZHR. Pozwala to między innymi na objęcie ich ubezpieczeniem ZHR. Ponadto w niektórych wypadkach zasadne będzie podpisanie zakresu obowiązków. Stosowne wzory znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce plikownia.

Jakkolwiek w rozumieniu art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umowy takie w przypadku większości obozów mogły by być zawierane ustnie, ze względu na przepisy ubezpieczeniowe zalecamy spisanie odpowiedniej umowy w każdym wypadku.