HAL – słowniczek

 1. „Uczestnik wypoczynku” jest pojęciem używanym w aktach prawnych bez podania definicji, z kontekstu wynika, że w naszym wypadku obejmuje:
  1. Wszystkie osoby niepełnoletnie, oraz
  2. Wszystkie osoby pełnoletnie, które nie wchodzą w skład kadry zimowiska (czyli np. 19 letni przyboczny bez uprawnień wychowawcy jest uczestnikiem).
 1. Rozporządzenie MEN z dn. 5 kwietnia 2016 r. stwierdza, że: Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób oraz w przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób. Zdażały się sytuacje, w których wizytator Kuratorium Oświaty, na podstawie tych zapisów, oczekiwał, że przydział wychowawcy do odpowiednio licznej grupy uczestników będzie określony w dokumentacji wyjazdu. Zalecamy przygotować się na taką ewentualność.
 1. Kadrę wychowawczą stanowi komendant („kierownik wypoczynku” w nomenklaturze KO) oraz wszyscy wychowawcy (z odpowiednimi uprawnieniami). Liczba wychowawców nie może być mniejsza, niż wynika to z rozporządzenia MEN, czyli co najmniej 1/20 uczestników powyżej 10 roku życia (harcerze i wędrownicy) i co najmniej 1/15 jeżeli w grupie uczestników są osoby do 10 roku życia (zuchy).
 1. Kadrę pomocniczą stanowią wszystkie osoby pełnoletnie, które nie są wychowawcami i pełnią na zimowisku funkcje organizacyjno-pomocnicze (np. kucharz, kierowca, ratownicy wodni, magazynier, kapelan, ratownik medyczny itp). Należy unikać sytuacji, w której na zimowisku przebywa ktoś o nieokreślonym statusie (kadra/uczestnik/gość).
 1. Na podstawie wzoru z rozporządzenia ZHR stworzył własną kartę kwalifikacyjną, którą można pobrać ze strony Okręgu. Dla rozwiązania problemu wizytatorów, którzy interpretują słowo „wzór”, jako jedyną słuszną i obowiązującą formę dokumentu (zdażały się takie przypadki w ubiegłych latach), Naczelnictwo wystąpiło do MEN o oficjalną akceptację naszego wzoru karty. Pismo z potwierdzeniem akceptacji można uzyskać kontaktując się z biurem Okręgu (mazowsze@zhr.pl).
 1. W ogólności jest to zaświadczenie, które powinien uzyskać każdy, kto wykonuje prace, przy których istnieje ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej (wynika to z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych – art. 6, ust. 1, pkt 5). Wykaz takich prac i szczegóły: np. jaki typ badań należy odbyć w celu uzyskania zaświadczenia miały być ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia – minęło 10 lat a rozporządzenie wciąż się nie ukazało. Główny Inspektor Sanitarny (organ centralny „Sanepidu”) uważa, że w naszym wypadku powinniśmy przedstawiać zaświadczenia dwóch typów: jedne dla osób mających styczność z żywnością, inne dla wszystkich wychowawców – opisano to punkcie 4 i 6.
 1. Kierując się wytycznymi GIS zalecamy, aby w przypadku obozów stałych był to co najmniej komendant, kucharz i zaopatrzeniowiec. W przypadku obozów wędrownych przynajmniej komendant. W uzasadnionych przypadkach zaświadczenie powinny posiadać inne osoby, przy czym zawsze na obozie powinna być conajmniej jedna osoba ze stosownym zaświadczeniem.
 1. Odpowiedź ta jest do znalezienia na stronie MEN w zakładce „pytania o wypoczynek” (https://men.gov.pl/wypoczynek/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy.html). W porozumieniu z naczelnictwem pracujemy nad rozwiązaniem, które ułatwiłoby zdobywanie takich zaświadczeń.
 1. Komendant zimowiska jest w rozumieniu przepisów prawa „kierownikiem wypoczynku” i musi spełniać wymagania określone w art. 92p ustawy o systemie oświaty.
 1. Kurs kierowników jest organizowany, za zgodą Kuratorium Oświaty, przez różne podmioty, także komercyjne. Również Okręg Mazowiecki organizuje kurs kierowników (zazwyczaj dwa razy do roku) – tylko dla instruktorów. Najbliższy termin 12-13 maja 2018 r.
 1. Zaświadczenie o trzyletnim stażu wystawia Okręg wszystkim instruktorom, którzy zdobyli stopień pwd. min. 3 lata przed wystawieniem zaświadczenia. Można też przedstawić inne dokumenty potwierdzające staż opiekuńczo-wychowawczy nabyty poza harcerstwem. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Zarządem Okręgu. Więcej informacji w odpowiedziach na CZęsto ZAdawane PYtania HAL – do pobrania na stronie.
 1. Wychowawcami na zimowisku są wszyscy instruktorzy, oraz inne osoby posiadające opisane w art. 92p uprawnienia. Liczba wychowawców nie może być mniejsza niż wymagana dla danej liczby uczestników, czyli co najmniej 1/20 w grupach uczestnikó powyżej 10 roku życia (zazwyczaj harcerze i wędrownicy) i co najmniej 1/15 jeżeli w grupie uczestników są osoby do 10 roku życia (zuchy).
 1. Kurs wychowawców jest organizowany, za zgodą Kuratorium Oświaty przez różne podmioty. Od pewnego czasu Okręg nie organizuje własnego kursu, ze względu na bogatą ofertę szkoleń komercyjnych. Trwają również prace mające na celu umożliwienie zgłaszania do KO kursów instruktorskich jako kursów wychowawców, tak aby instruktorom, którzy będą kończyli służbę w ZHR, pozostawały ważne uprawnienia – na razie jest to początkowy etap projektu.
 1. Wychowawcy bez stopnia instruktorskiego powinni mieć np. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – jest to jasno sformułowane w art. 92p ustawy o systemie oświaty, która reguluje kwestie wypoczynku.
 1. Dokładniej, zgodnie z art. 92p ustawy o systemie oświaty, komendantem („kierownikiem wypoczynku”) lub wychowawcą może być osoba, która nie była karana za konkretne kategorie przestępstw. Krajowy Rejestr Karny jest organem, który służy między innymi temu, aby takie osoby ewidencjonować. Więcej informacji można znaleźć na stronie ministerstwa sprawiedliwości oraz w odpowiedziach na CZęsto ZAdawane PYtania HAL.
 2. Umowa zlecenie jest formą umowy zatrudnienia, która jest adekwatna do prac wykonywanych na zimowisku.
 1. Oświadczenie do umowy jest podstawą do wyliczenia podatku, który powinien zostać odprowadzony od danego zlecenia (zależy on między innymi od wieku, statusu studenta, innych form zatrudnienia pracownika itp). Przepisy podatkowe są bardzo restrykcyjne, dlatego należy dołożyć szczególnej staranności, aby uzyskać kompletnie i rzetelnie wystawione oświadczenie. Zalecamy wziąć pod uwagę czas potrzebny na przekazywanie/przesyłanie dokumentów i wypełnianie oświadczeń zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem, aby na zatwierdzaniu był gotowy komplet dokumentów.
 1. Minister Edukacji Narodowej za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzi Bazę wypoczynku (na podstawie art. 92h ustawy o systemie oświaty). Baza wypoczynku to zbiór danych o organizatorach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wyjazdów. Kurator oświaty umieszcza w bazie wypoczynku do publicznej wiadomości tylko takie zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa.

Zatwierdzanie HAZ 2019: check-lista – notatki robocze

Tak/Nie
Potwierdzenie zatwierdzenia merytorycznego
Zbiorcza lista uczestników
Lista kadry
Kompletnie (!) wypełnione karty uczestników
Zaświadczenie lekarskie kadry mającej styczność z żywnością
Zaświadczenie lekarskie kadry wychowawczej
Potwierdzenie uprawnień komendanta
Potwierdzenie uprawnień wychowawców
Zaświadczenie z KRK o niekaralności komendanta i wychowawców
Deklaracje DD komendanta i wychowawców
Zobowiązania ZM komendanta i kwatermistrza
Umowy zlecenia wraz z oświad., potw. stat. studenta, oraz potw. opł. podatku
Umowy wolontariackie z pozostałą kadrą pomocniczą
Potwierdzenie uprawnień dwóch ratowników wodnych
Potwierdzenie uprawnień opieki medycznej
Potwierdzenie innych uprawnień (jeżeli są wymagane)
Potwierdzenie umieszczenia wyjazdu w Bazie Wypoczynku

(w tym: opinia Państwowej Straży Pożarnej)

Pisemna zgoda właściciela terenu/potwierdzenie rezerwacji miejsc
Przemyślana kwestia transportu i wywozu śmieci
Zebrane 70% wpłat
Zeszyt zaliczek
Elektroniczna książka finansowa ze zgodnym saldem
Lista odpłatności
Potwierdzenie wpłaty kosztów administracyjnych (7%)
Opłacone składki przez jednostki uczestniczące w zimowisku
Opłacone składek przez instruktorów uczestniczących w zimowisku
Rozliczona dokumentacja finansowa i inwentarzowa jednostek
Szkolenie ukończone przez kwatermistrza
Inne umowy związane z zimowiskiem (np. umowa użyczenia samochodu itp.)
Kwatermistrz, dobry nastrój oraz 2,5 kg cierpliwości