HAL – słowniczek

Przypisy – w tym definicje niektórych urzędniczych pojęć:

 1. Uczestnik wypoczynku” jest pojęciem używanym w aktach prawnych bez podania definicji, z kontekstu wynika, że w naszym wypadku obejmuje:
 2. Wszystkie osoby niepełnoletnie, oraz
 3. Wszystkie osoby pełnoletnie, które nie wchodzą w skład kadry obozu (czyli np. 19 letniego przybocznego zaleca się traktować jako dorosłego uczestnika).

 

 1. Rozporządzenie MEN z dn. 5 kwietnia 2016 r. stwierdza, że: Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób. oraz W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób. Zdarzały się sytuacje, w których wizytator Kuratorium Oświaty, na podstawie tych zapisów, oczekiwał, że przydział wychowawcy do odpowiednio licznej grupy uczestników będzie określony w dokumentacji wyjazdu. Zalecamy przygotować się na taką ewentualność.

 

 1. Kadrę wychowawczą stanowi komendant („kierownik wypoczynku” w nomenklaturze KO) oraz wszyscy wychowawcy (z odpowiednimi uprawnieniami). Liczba wychowawców nie może być mniejsza, niż wynika to z rozporządzenia MEN, czyli co najmniej 1/20 w grupach uczestników powyżej 10 roku życia (harcerze i wędrownicy) i co najmniej 1/15 jeżeli w grupie uczestników są osoby do 10 roku życia (zuchy).

 

 1. Kadrę pomocniczą stanowią wszystkie osoby pełnoletnie, które nie są wychowawcami, ale pełnią na obozie funkcje pomocnicze (np. kucharz, kierowca, ratownicy wodni, magazynier, kapelan, ratownik medyczny itp). Należy unikać sytuacji, w której na obozie przebywa ktoś o nieokreślonym statusie (kadra/uczestnik/gość).

 

 1. Karta kwalifikacyjna uczestnika – Na podstawie wzoru z rozporządzenia ZHR stworzył własną kartę kwalifikacyjną, którą można pobrać ze strony Okręgu. Dla rozwiązania problemu wizytatorów, którzy interpretują słowo wzór, jako jedyną słuszną i obowiązującą formę dokumentu (zdarzały się takie przypadki w ubiegłych latach), Naczelnictwo wystąpiło do MEN o oficjalną akceptację naszego wzoru karty. Aktualnie oczekujemy na odpowiedź.

 

 1. Zaświadczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych – W ogólności jest to zaświadczenie, które powinien uzyskać każdy, kto wykonuje prace, przy których istnieje ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej (wynika to z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych – art. 6, ust. 1, pkt 5). Wykaz takich prac i szczegóły: np. jaki typ badań należy odbyć w celu uzyskania zaświadczenia miały być ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia – minęło 9 lat a rozporządzenie wciąż się nie ukazało. Główny Inspektor Sanitarny (organ centralny „Sanepidu”) uważa, że w naszym wypadku powinniśmy przedstawiać zaświadczenia dwóch typów: jedne dla osób mających styczność z żywnością inne dla wszystkich wychowawców – opisano to punkcie 4.1. i 4.2..

 

 1. Badanie na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Shigella i Salmonella – Kierując się wytycznymi GIS zalecamy, aby w przypadku obozów stałych był to co najmniej komendant, kucharz i zaopatrzeniowiec. W przypadku obozów wędrownych i pozostałych form wypoczynku przynajmniej komendant. W uzasadnionych przypadkach zaświadczenie powinny posiadać inne osoby, przy czym zawsze na obozie powinna być co najmniej jedna osoba ze stosownym zaświadczeniem.

 

 1. Zaświadczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (ew. książeczki pracownicze) kadry wychowawczej – Odpowiedź ta jest do znalezienia na stronie MEN w zakładce „pytania o wypoczynek” (https://men.gov.pl/wypoczynek/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy.html). W porozumieniu z naczelnictwem pracujemy nad rozwiązaniem, które ułatwiłoby zdobywanie takich zaświadczeń; na razie planujemy jedynie, podobnie jak w roku ubiegłym zatrudnić w Okręgu lekarza, który na miejscu przeprowadzi stosowne badanie.

 

 1. Komendant obozu jest w rozumieniu przepisów prawa „kierownikiem wypoczynku” i musi spełniać wymagania określone w art. 92p ustawy o systemie oświaty.

 

 1. Kurs kierowników jest organizowany, za zgodą Kuratorium Oświaty, przez różne podmioty, także komercyjne. Również Okręg Mazowiecki organizuje kurs kierowników (zazwyczaj dwa razy do roku).

 

 1. Zaświadczenie o trzyletnim stażu wystawia Okręg wszystkim instruktorom, którzy zdobyli stopień 3 lata przed wystawieniem zaświadczenia. Można też przedstawić inne dokumenty potwierdzające staż opiekuńczo-wychowawczy nabyty poza harcerstwem. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Zarządem Okręgu. Więcej informacji w odpowiedziach na CZęsto ZAdawane PYtania HAL – do pobrania na stronie.

 

 1. Zaświadczenie o aktualnym stopniu instruktorskim można uzyskać zgłaszając się do biura Okręgu (mazowsze@zhr.pl). Wydanie zaświadczenia przyspieszy podanie numeru rozkazu, w którym stopień został przyznany. Pamiętać należy, że opisane w ustawie zwolnienie z niektórych wymogów, należy się wyłącznie czynnym instruktorom, stąd należy dołożyć starań, aby zaświadczenie nie budziło zastrzeżeń co do aktualności (np. nie uznane będą zaświadczenia z poprzedniego roku). Przyjmuje się że zaświadczenia wystawiane przez Okręg są ważne 1 rok.

 

 1. Wychowawcami na obozie są wszyscy instruktorzy, oraz inne osoby posiadające opisane w art. 92p uprawnienia. Liczba wychowawców nie może być mniejsza niż wymagana dla danej liczby uczestników, czyli co najmniej 1/20 w grupach uczestników powyżej 10 roku życia (zazwyczaj harcerze i wędrownicy) i co najmniej 1/15 jeżeli w grupie uczestników są osoby do 10 roku życia (zuchy).

 

 1. Kurs wychowawców jest organizowany, za zgodą Kuratorium Oświaty przez różne podmioty. Od pewnego czasu Okręg nie organizuje własnego kursu, ze względu na bogatą ofertę szkoleń komercyjnych. Trwają również prace mające na celu umożliwienie zgłaszania do KO kursów instruktorskich jako kursów wychowawców, tak aby instruktorom, którzy będą kończyli służbę w ZHR, pozostawały ważne uprawnienia – na razie jest to początkowy etap projektu.

 

 1. Zaświadczenie z KRK – Dokładniej, zgodnie z art. 92p ustawy o systemie oświaty, komendantem („kierownikiem wypoczynku”) lub wychowawcą może być osoba, która nie była karana za konkretne kategorie przestępstw. Krajowy Rejestr Karny jest organem, który służy między innymi temu, aby takie osoby ewidencjonować. Zaświadczenia ważne są 1 rok. Więcej informacji można znaleźć na stronie ministerstwa sprawiedliwości oraz w odpowiedziach na CZęsto ZAdawane PYtania HAL.

 

 1. Umowa zlecenie jest formą umowy zatrudnienia z wynagrodzeniem, która jest adekwatna do prac wykonywanych na obozie.

 

 1. Oświadczenie do umowy zlecenia jest podstawą do wyliczenia podatku, który powinien zostać odprowadzony od danego zlecenia (zależy on między innymi od wieku, statusu studenta, innych form zatrudnienia pracownika itp). Przepisy podatkowe są bardzo restrykcyjne, dlatego należy dołożyć szczególnej staranności, aby uzyskać kompletnie i rzetelnie wystawione oświadczenie. Zalecamy wziąć pod uwagę czas potrzebny na przekazywanie/przesyłanie dokumentów i wypełnianie oświadczeń zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem, aby na zatwierdzaniu był gotowy komplet dokumentów.

 

 1. Ratownik wodny – Art. 2 pkt 5) Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wskazuje kto jest ratownikiem wodnym: rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (…), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu; listę uprawnionych podmiotów można znaleźć na stronie internetowej MSWiA: https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe/10071,Podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiego-i-wodnego.html.

 

 1. Baza wypoczynku MEN – Minister Edukacji Narodowej za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzi Bazę wypoczynku (na podstawie art. 92h ustawy o systemie oświaty). Baza wypoczynku to zbiór danych o organizatorach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wyjazdów. Kurator oświaty umieszcza w bazie wypoczynku do publicznej wiadomości tylko takie zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa.

 

 1. Kąpielisko – W myśl definicji z ustawy o obszarach wodnych kąpielisko zorganizowane na czas obozu jest raczej „miejscem wykorzystywanym do kąpieli” (ustawowe „kąpielisko” musi spełniać bardziej rygorystyczne wymagania). Teoretycznie każde samodzielnie wyznaczone „miejsce wykorzystywane do kąpieli” powinno zostać dwukrotnie przebadane pod względem jakości wody. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedziach na często zadawane pytania HAL (CzaPy). W przypadku korzystania z kąpieliska publicznego obowiązek ten ciąży na organizatorze (gminie itp).