HAL – lista uczestników

Zbiorczą listę uczestników1 zimowiska wypełnioną w ESZ oraz wydrukowaną i podpisaną przez komendanta (można ją pobrać z ESZ lub sporządzić wg wzoru z ubiegłych lat) – na liście powinni znajdować się również uczestnicy dorośli, jeśli tacy są.

Jakkolwiek wymóg posiadania takiej listy nie jest explicite sformułowany w przepisach państwowych, wydaje się on naturalny i oczywisty. Na liście uczestników jest też kolumna, która określa, który wychowawca odpowiada za którą grupę uczestników – ma to na celu uniknięcie nieprzyjemnych konfrontacji związanych z różną interpretacją zapisów rozporządzenia MEN2.

[podczas zatwierdzania zostawiacie nam egzemplarz listy]


Przypisy:

1. „Uczestnik wypoczynku” jest pojęciem używanym w aktach prawnych bez podania definicji, z kontekstu wynika, że w naszym wypadku obejmuje:

  1. Wszystkie osoby niepełnoletnie, oraz
  2. Wszystkie osoby pełnoletnie, które nie wchodzą w skład kadry zimowiska (czyli np. 19 letni przyboczny bez uprawnień wychowawcy jest uczestnikiem).

2. Rozporządzenie MEN z dn. 5 kwietnia 2016 r. stwierdza, że: Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób oraz w przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób. Zdażały się sytuacje, w których wizytator Kuratorium Oświaty, na podstawie tych zapisów, oczekiwał, że przydział wychowawcy do odpowiednio licznej grupy uczestników będzie określony w dokumentacji wyjazdu. Zalecamy przygotować się na taką ewentualność.