HAL – lista kadry

Listę kadry wychowawczej i pomocniczej podpisaną przez komendanta obozu – zgodną z obowiązującym wzorem. Do kadry wychowawczej zalicza się komendanta i wszystkie osoby z uprawnieniami wychowawcy. Do kadry pomocniczej wszystkie inne dorosłe osoby nie będące uczestnikami (np. zaopatrzeniowiec, magazynier, kucharz, ratownik itp.); w uwagach należy wpisać funkcję, jaką będzie pełniła dana osoba.

[podczas zatwierdzania zostawiacie nam egzemplarz listy];

Wymaganie przedstawienia listy kadry wychowawczej sformułowane jest bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92d), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”. Odpowiednio wcześnie wypełniona lista w formie elektronicznej również znacząco usprawnia wystawianie przez Okręg zaświadczeń do KRK i innych potrzebnych dokumentów – o czym przeczytasz w dalszej części check-listy.