HAL – lista kadry

Dane kadry wychowawczej3 i pomocniczej4 wprowadzone do ESZ oraz listę kadry wydrukowaną i podpisaną przez komendanta (można ją pobrać z ESZ lub sporządzić wg wzoru z ubiegłych lat). Do kadry wychowawczej zalicza się komendanta i wszystkie osoby z uprawnieniami wychowawcy. Do kadry pomocniczej wszystkie inne dorosłe osoby nie będące uczestnikami (np. zaopatrzeniowiec, magazynier, kucharz, ratownik itp.) – należy wpisać funkcję, jaką będzie pełniła dana osoba.

[podczas zatwierdzania zostawiacie nam egzemplarz listy];

Wymaganie przedstawienia listy kadry wychowawczej sformułowane jest bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92d), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”. Odpowiednio wcześnie wypełnione dane w ESZ również znacząco usprawnia wystawianie przez Okręg zaświadczeń do KRK i innych potrzebnych dokumentów. Potrzebne są również dane kadry pomocniczej ze względu na obowiązek sprawdzenia wszystkich mających kontakt z młodzieżą osób zatrudnionych (wolontariuszy) w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.


Przypisy:

3. Kadrę wychowawczą stanowi komendant („kierownik wypoczynku” w nomenklaturze KO) oraz wszyscy wychowawcy (z odpowiednimi uprawnieniami). Liczba wychowawców nie może być mniejsza, niż wynika to z rozporządzenia MEN, czyli co najmniej 1/20 uczestników powyżej 10 roku życia (harcerze i wędrownicy) i co najmniej 1/15 jeżeli w grupie uczestników są osoby do 10 roku życia (zuchy).

4. Kadrę pomocniczą stanowią wszystkie osoby pełnoletnie, które nie są wychowawcami i pełnią na zimowisku funkcje organizacyjno-pomocnicze (np. kucharz, kierowca, ratownicy wodni, magazynier, kapelan, ratownik medyczny itp). Należy unikać sytuacji, w której na zimowisku przebywa ktoś o nieokreślonym statusie (kadra/uczestnik/gość).