HAL – KRK komendanta i wychowawców

zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności16 kierownika i wszystkich wychowawców, takie zaświadczenie można uzyskać od ręki w punktach informacyjnych KRK po osobistym złożeniu wniosku. W celu zwolnienia z opłaty (30 zł) należy przedstawić wystawione przez Okręg zaświadczenie o woluntarystycznym pełnieniu funkcji. Jest również możliwość uzyskania zaświadczenia z KRK elektronicznie (przez e-PUAP), za pośrednictwem poczty oraz przez pełnomocnika (za dodatkową opłatą). Więcej informacji (np. co konkretnie wpisać we wniosku) na naszej stronie internetowej w zakładce HAL 2018, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przyjmuje się, że wydane zaświadczenie jest ważne przez 12 miesięcy.

[skan lub zdjęcie umieszczone w ESZ];

Wymaganie to jest sformułowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92p), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”. Zwolnienie z opłaty za wydanie zaświadczenia następuje na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (art 24).


Przypisy:

16. Dokładniej, zgodnie z art. 92p ustawy o systemie oświaty, komendantem („kierownikiem wypoczynku”) lub wychowawcą może być osoba, która nie była karana za konkretne kategorie przestępstw. Krajowy Rejestr Karny jest organem, który służy między innymi temu, aby takie osoby ewidencjonować. Więcej informacji można znaleźć na stronie ministerstwa sprawiedliwości oraz w odpowiedziach na CZęsto ZAdawane PYtania HAL.