HAL – karty kwalifikacyjne

Kompletnie (!) wypełnione karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników zimowiska

Karta uczestnika niepełnoletniego powinna być podpisana przez rodziców na jednym polu (lub dwóch, gdy istnieją „inne ważne informacje”). Uczestnicy pełnoletni wypełniają samodzielnie kartę dorosłego uczestnika zimowiska. Oba wzory znajdują się na stronie Okręgu w zakładce plikownia.

[oryginały do wglądu podczas zatwierdzania];

Jest to wymaganie sformułowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92k), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”. Karta jest też dokumentem potwierdzającym, że harcerz został nam przez rodziców powierzony w opiekę – będziemy jej potrzebowali w przypadku np. wizyty u lekarza i we wszystkich sytuacjach kryzysowych związanych z pojedynczym uczestnikiem. Jej wzór jest ustalony w rozporządzeniu MEN5. Więcej informacji można znaleźć w komentarzu do karty uczestnika (dostępny w plikowni). Prosimy o uporządkowanie kart przed przystąpieniem do zatwierdzania (najlepiej wg kolejności na liście uczestników – zalecany porządek alfabetyczny), to znacznie przyspieszy procedurę ich sprawdzania.


Przypisy:

5. Na podstawie wzoru z rozporządzenia ZHR stworzył własną kartę kwalifikacyjną, którą można pobrać ze strony Okręgu. Dla rozwiązania problemu wizytatorów, którzy interpretują słowo „wzór”, jako jedyną słuszną i obowiązującą formę dokumentu (zdażały się takie przypadki w ubiegłych latach), Naczelnictwo wystąpiło do MEN o oficjalną akceptację naszego wzoru karty. Pismo z potwierdzeniem akceptacji można uzyskać kontaktując się z biurem Okręgu (mazowsze@zhr.pl).