HAL – DD komendanta i wychowawców

Deklaracje w sprawie ochrony życia i zdrowia uczestników (DD) komendanta i wszystkich wychowawców (NOWY WZÓR) – Deklaracje przyjmuje pełnomocnik HAL w obwodzie lub członek Zarządu Okręgu. Nowy wzór druku można znaleźć na stronie Okręgu w zakładce plikownia.

[DD – jest sporządzane w dwóch egzemplarzach – jeden z oryginałów zostaje w Okręgu]

Deklaracja jest dokumentem poświadczającym przyjęcie powierzonych przez Okręg (prawnego organizatora) obowiązków związanych z pełnieniem funkcji wychowawczej podczas zimowiska. Nowy wzór ma formę umowy wolontariackiej, co jest korzystne w kontekście wymagań ubezpieczyciela i donatorów.