HAL 2017 – Opieka medyczna podczas HAL

Zarząd Okręgu uściślił zasady dotyczące zapewnienia opieki medycznej podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2017.

  1. Komendant obozu, kolonii lub zimowiska (wypoczynku) organizowanego w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom stacjonarnej opieki medycznej w postaci ratownika medycznego, lekarza lub pielęgniarki. Komendant powinien posiadać poświadczenie uprawnień w/w osoby.
  2. Jeżeli w obozie/kolonii/zimowisku uczestniczy mniej niż 50 osób, komendant może odstąpić od zapewnienia opieki w formie wymienionej w ust. 1., wtedy jest zobowiązany do:
  • wyznaczenia przeszkolonej osoby (np. po kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) odpowiedzialnej za opiekę medyczną w trakcie wypoczynku, oraz
  • nawiązania kontaktu z najbliższym szpitalem i placówką POZ.

Ust. 2. stosuje się odpowiednio do kolonii, z których dojazd do szpitala możliwy jest w czasie krótszym niż 15 min., do obozów/zimowisk organizowanych samodzielnie przez jedną lub dwie drużyny oraz w innych przypadkach za zgodą Zarządu Okręgu.


Ponadto Komendant zapewnia, dostępną o każdej porze, apteczkę wyposażoną w środki do udzielenia pierwszej pomocy wraz z instrukcją jej udzielania. Apteczka powinna być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych.

Komendant jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji medycznej w tym: zeszytu porad i zabiegów, zeszytu chorych w izolatce oraz rejestru wypadków. Wzory tych dokumentów można znaleźć w zakładce Plikownia.

Decyzja została podjęta Uchwałą nr 11/XV/16 Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR.